• Categories
 • GdC esmenarà en el ple extraordinari per modificar les Ordenances Fiscalss

  15/10/2017

  El govern de la ciutat ha convocat, per aquest dilluns, un ple extraordinari per aprovar les modificacions d’algunes ordenances fiscals, referents a la gestió, l’IBI, l’impost de vehicles, les taxes per de ús a domini públic, les taxes per prestació de serveis i les taxes per recollida d’escombraries.

  Guíxols des del Carrer ja ha anunciat que hi presentarà esmenes, considerant que “congelar impostos afavoreix les rendes més altes” i que “hi havia marge per augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes” per tal que aquests recursos es puguin redistribuir després a través del pressupost municipal.

  GdC-E proposa, entre d’altres, la bonificació en l’IBI per als propietaris d’habitatges que decideixin cedir-los en lloguer social, bonificant la corresponent quota en un percentatge del 30% o 50% en funció de si són tres o cinc anys la durada del contracte. Si el propietari fa reformes a un habitatge buit per a destinar-lo a lloguer social, GdC proposa que la bonificació sigui del 80% a partir de l’any posterior a la finalització de les obres i mentre duri el lloguer social. També proposa una bonificació del 90% en l’IBI en aquells casos de persones vídues de 65 anys o més, que visquin soles i siguin propietàries o llogateres, si els propietaris li repercuteixen l’impost. Aquesta bonificació es sol·licitaria anualment i caldria acreditar una 
  renda bruta inferior a 1,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
  Per altra banda, la formació progressista planteja la creació d’una nova taxa per la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas de desocupació permanent, que entraria en vigor l’1 de gener de 2018, i que estaria basada amb la inspecció que l’actual llei d’Habitatge diu que cal fer on es detecta la desocupació permanent, ja sigui a instància de part o bé d’ofici.

  Altres propostes són la bonificació del 50% per a tots aquells vehicles, turismes i furgonetes lleugeres que acreditin de manera certificada unes emissions d’òxid de nitrogen i monòxid de carboni d’acord amb la normativa EURO C; l’excempció de pagament de la taxa de clavegueram en famílies que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, i la no assumpció dels interessos de demora en els casos d’ajornament o fraccionament que incorporin a l’expedient un informe dels serveis socials acreditant vulnerabilitat econòmica, encara que el pagament total es produeixi en un exercici posterior al de la seva meritació.


  Proposta de GdC per canviar els models d’aparcaments de bicicletes

  28/09/2017

  El grup de Guíxols des del Carrer portarà al ple municipal d’aquest dijous una proposta per millorar els aparcaments per a bicicletes, una acció emmarcada dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

  La moció tracta de buscar “una millor distribució i repartiment dels aparcaments de bicicletes que hi ha en el nostre espai urbà i alhora incrementar-ne el nombre allà on sigui necessari”, i també proposa substituir el model actual existent per un altre conegut com a U-invertida, més alt, més ample i que permet que el quadre de la bicicleta quedi completament recolzat sobre l’aparcabicis, evitant d’aquesta manera que pateixin els radis de les rodes. A més, permet lligar dues bicicletes (una per cada costat) i fer-ho amb una major seguretat, ja que permet cadenar la bicicleta amb dos punts d’ancoratge.

  Guíxols des del Carrer afirma que “es tracta del model més acceptat i recomanat actualment, tant per la seva comoditat com pel seu nivell de seguretat davant possibles robatoris”.

   

  Ordre del dia del Ple de setembre 2017

   

  I.PART RESOLUTIVA:

  1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 12/2017 DE 31 D’AGOST I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 13/2017 DE 21 DE SETEMBRE

  2-APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚMERO “3 SC003/2017” PEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PROFESSORS PER A L’ESCOLA DE MÚSICA

  3-PROPOSTA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2017

  4-APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA

  5-APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ENDERROC DE LES NAUS DE L’ANTIGA FÀBRICA AGGLOTAP

  6-APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT DE L’ANTIGA FÀBRICA AGGLOTAP

  7-MOCIÓ PER A L’ESTUDI I INSTAL•LACIÓ DE NOUS MODELS D’APARCAMENTS PER A BICICLETES

  8-PROPOSICIONS URGENTS

  II.PART DE CONTROL:

  9-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

  10-DONAR COMPTE DE L’APROVACIO DE LES LINEES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2018

  11-PRECS I PREGUNTES


  GdC presenta al·legacions a la reforma de Rius i Calvet

  14/09/2017

   

  “Aquest és un projecte que afectarà a un paisatge singular que, ens agradi més o menys, està ple de records, anècdotes i sentiments per a nombrosos ciutadans i ciutadanes. Per tot plegat entenem que s’hauria d’haver establert un procés obert de participació ciutadana previ al projecte definitiu”, diu el preàmbul de les al·legacions presentades per Guíxols des del Carrer al projecte. El fet que l’aprovació es fes en convocatòria extraordinària i urgent el mes d’agost, quan la majoria de les persones a la nostra ciutat estan molt ocupats o de vacances, també ha estat un inconvenient a l’hora de presentar esmenes. 

  En total, GdC-Entesa presenta set al·legacions: la primera proposa la realització d’una audiència pública en el Teatre Municipal abans de l’inici de les obres, el qual s’articularia com un espai de participació i debat entre l’Ajuntament i la ciutadania sobre qüestions del projecte.

  La segona proposa que el govern de la ciutat redacti formalment una petició a Costes pel traspàs de la gestió directa de les dues concessions de l’espai marítim-terrestre afectades, que s’haurien de resoldre al mateix temps: l’antic edifici del Palm Beach (ex-Cliper, ex-Banys de Can Rius) catalogat com a bé cultural d’interès local i la concessió a Turispania  -afecta la Platja de Can Rius,  l’esplanada de ciment que hi ha a continuació,  l’embarcador i el camí de terra que puja fins el Mirador de les Remendadores-. Aquest dictamen s’hauria d’aprovar en el Ple Municipal abans de la finalització de l’any en curs.

  Conservació de l’estàtua i rehabilitar la font

  La qüestió més sentida per la població i que ha motivat més queixes, la retirada de l’escultura de la plaça Ferran Agulló i la desaparició de l’estany, que segons GdC no tenen cap justificació tècnica, també es denuncia a la sisena al·legació. “L’escultura que hi ha a la Plaça Ferran Agulló representa una figura femenina símbol de la Costa Brava, ja que va ser conseqüència de l’homenatge que la ciutat va retre aquell any a Ferran Agulló amb motiu del centenari del seu naixement, pel qual es va col·locar l’escultura. A Ferran Agulló, poeta i periodista ganxó, se li atribueix la utilització per primera vegada del terme “Costa Brava” per definir la costa gironina que va des de de Blanes fins a Port Bou.”

  Per aquest motiu es proposa que un cop finalitzades les obres, l’escultura romangui instal·lada, com fins avui, a la Plaça Ferran Agulló i que mantingui la seva forma original amb l’estany. De la mateixa manera, GdC-E defensa la font de la plaça de Sant Pere com “l’element més representatiu de la plaça malgrat el seu estat de deixadesa”. Construïda l’any 1859, conté un pedestal de pedra del qual s’enfila una columna que despenja dues lluminàries. La placa amb la lectura del fet històric que identifica l’element està totalment esborrada. Al marge de la conservació de la font, prevista al projecte,  es demana que es rehabiliti de tal manera que torni a rajar, que funcionin correctament les dues lluminàries que hi pengen i, finalment que es pugui llegir la llegenda.

  Papereres, bicis i Moll de Pedra

  Igualment es proposa el canvi de l’aparca-bicis del projecte per un suport tipus U invertida, en què la bicicleta es recolza en el quadre i no pateix tant. A més, segons GdC es guanya en seguretat  ja que permet cadenar la bicicleta amb dos punts d’ancoratge.

  Altres al·legacions entren en el detall de la distribució i nombre de papereres o en la construcció d’un paviment que permeti allargar la zona de passeig damunt el Moll de Pedra, l’escullera que protegeix la platja, amb un material ecològic especial mescla de fustes i polímers procedents de reciclatge.

   

   

   


  Unanimitat al plenari per la tarificació social proposada per GdC i la CUP

  27/11/2016
  El govern de la ciutat s’ha avingut a crear una comissió de treball per estudiar la tarifació social dels preus pels serveis públics. La moció, que l’any passat es va rebutjar, ha estat presentada enguany per Guíxols des del Carrer-Entesa i la CUP, i ha estat aprovada per unanimitat. Amb aquest punt d’aprovació unànime, es podrà assolir l’equitat i la universalitat en els serveis municipals: les escoles bressol, l’ escola de música, els casals d’estiu, la piscina , les escoles de formació esportiva, els serveis d’atenció domiciliària i el transport públic, deixant d’excloure ningú pel preu.
  El passat mes d’octubre, Guíxols des del Carrer–E va organitzar una assemblea ciutadana per explicar en què consisteix la tarifació social i va recollir prop d’un centenar de signatures que han servit per reforçar la moció que finalment s’ha aprovat.
  Igualment s’ha aprovat per unanimitat la moció que proposa a la Generalitat una reforma fiscal progressiva i la posta en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania, mesures que han de tenir el seu reflex en els pressupostos de la Generalitat que ha d’aprovar el Parlament de Catalunya.

  GdC insta al govern a actuar contra la brutícia als solars abandonats

  19/09/2016

  Immobles vells i en mal estat, adquirits en el seu moment per l’especulació o solars abandonats que mai van arribar a edificar-se, són efectes directes de la bombolla immobiliària que es va formar durant els anys previs a la crisi econòmica. Aquestes finques solen acumular tota mena de porqueria per l’acumulació d’enderrocs i deixalles, i sovint són utilitzades per gent incívica com a abocadors incontrolats. També són punts de concentració de vegetació agresta i fauna nociva, principalment rates i mosquits, i comporten, en el cas dels immobles vells i descuidats, riscos de despreniments.

  La nostra ciutat no és una excepció davant aquest problema. Avui ho trobem en una sèrie de finques i solars abandonats de la nostra ciutat. A destacar, entre d’altres, els casos situats als carrers Bourg de Péage, de la Creu, de l’Alba, de la Mercè i tots els solars al voltant de l’IES Sant Feliu.

  En aquests casos, l’Ajuntament sol actuar a través d’un mecanisme que es coneix com a multa coercitiva, és a dir, la imposició de multes reiterades en el temps fins a doblegar la voluntat de l’obligat per complir l’acte administratiu, que en aquests casos és l’arranjament de la finca o la neteja del solar. No obstant això, aquest sistema es demostra molt lent en el temps i sovint ineficaç.

  Per això, Guíxols des del Carrer-Entesa proposa que l’Ajuntament faci l’actuació de manera subsidiària transcorregut un any des del primer avís i a continuació, de manera executiva, reclami al propietari de la finca o solar la devolució de l’import més, lògicament, les quantitats degudes en concepte de multes o sancions per la negligència mostrada.

   

   


  L’oposició en bloc exigeix un ple extraordinari per debatre el nou contracte d’escombraries

  29/07/2016

   

  No hi dubte que la neteja viària i la recollida d’escombraries són dos dels temes que més preocupen en general a la ciutadania. Més encara, quan s’esta treballant la redacció d’un nou plec de condicions que haurà de regir la nova adjudicació de la concessió pública del servei pels propers anys. De fet, prop d’una cinquena part del pressupost municipal es destina a la neteja i la recollida d’escombraries.

  Els grups a l’oposició  (CDC, GdC, MES i CUP) entenen que aquest és un dels debats importants que sorgeix cada determinat nombre d’anys a la ciutat i, en aquest sentit, reivindiquen que els seus partits també representen la ciutat i que amb les seves aportacions poden col·laborar a millorar el treball que s’està fent. El que, per l’oposició, no hauria de tornar a passar és el que va succeir en l’últim debat dels pressupostos, en el qual se’ls va lliurar tota la documentació tres dies abans del debat definitiu en sessió plenària.

  No obstant això, els grups a l’oposició lamenten el “secretisme total” de l’equip de govern malgrat les reiterades preguntes dels regidors i, al·legant raons de “interferències”, els està apartant de qualsevol procés de participació. És per això que l’oposició declara ara que també vol participar en aquest nou contracte d’escombraries i neteja de a ciutat i. d’acord amb la normativa vigent, ha demanat la convocatòria d’un ple extraordinari.


  GdC recorda que el Club de Mar fa 4 anys que incompleix una sentència

  27/06/2016

  Ja fa 4 anys que el Jutjat 18 del Contenciós de Barcelona va desestimar el recurs de l’empresa Turispania, propietària del  Club de Mar, i l’obligava a complir la sentència recorreguda que, entre altres qüestions, instava a l’enderroc de la porta que segella
  l’entrada nord de la platja de Can Rius, a la retirada de tots els cartells que indiquen prohibició o limitació d’accés públic i a l’eliminació de la porta metàl·lica que impedeix el pas per la zona sud.

  Aquesta sentència va ser el fruit d’un llarg procés de reivindicació ciutadana impulsat pel grup municipal d’ICV-EUiA, aleshores a l’ajuntament. El proper 24 d’octubre la resolució judicial complirà 4 anys i que la resolució mai s’ha complert. El grup de Guíxols des del Carrer (GdC) denuncia que no només la porta sud continua impedint el pas entre el passeig del president Irla i el camí de ronda vora el mar, sinó que recentment s’han posat rètols sense cap base legal que restringeixen l’ús públic de l’espai, .

  El grup d’esquerres, a l’oposició a l’Ajuntament, entén que la sentència és prou clara i s’ha de complir i que els rètols prohibitius la desautoritzen i s’han d’eliminar. El solàrium està en zona marítim-terrestre igual que el camí de ronda. A més, cal recordar que hi ha una ordre de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 26 de març de 2013, que diu que l’embarcador que hi ha tot seguit de la platja de Can Rius haurà de disposar d’amarradors lliures per posar-los a disposició d’ús públic, en entendre que aquesta és una zona privada.

  Guíxols des del Carrer-Entesa portarà aquesta denúncia al Ple de juny que es farà dijous.


  Assemblea oberta de Guíxols des del Carrer

  26/05/2016

  D’acord amb les promeses del programa electoral de la formació, GdC convoca una assemblea ciutadana per explicar les actuacions polítiques que porten a terme, el finançament del partit, les partides de despeses i ingressos i els objectius que els mouen.
  L’assemblea tindrà lloc el pròxim divendres 27 de maig a les 19h. a la biblioteca municipal, serà oberta a tothom i servirà per retre comptes de la tasca feta des de les eleccions d’ara fa un any.  S’hi exposaran les votacions als plens, les mocions entrades i els projectes de futur, i també restaran oberts a les crítiques i les iniciatives que la ciutadania vulgui exposar.
  Jordi Lloveras, el regidor de Guíxols des del Carrer-Entesa a l’ajuntament, explicarà la seva tasca i respondrà les qüestions que
  l’assemblea vulgui plantejar.


  GdC presentarà una moció contra els paradisos fiscals

  23/05/2016

  Sant Feliu de Guíxols tindrà l’oportunitat de sumar-se al moviment municipalista per lluitar contra els paradisos fiscals des de les ciutats. Fa pocs dies Barcelona va signar un decret que prohibeix contractar amb cap empresa que utilitzi filials o empreses participades per evadir o blanquejar capitals. Altres ciutats catalanes com ara Mataró, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Olot o Tarragona ja s’han declarat “zones lliures de paradisos fiscals”.

  El Parlament de Catalunya, en una moció aprovada aviat farà un any, insta la Generalitat a no contractar obres i/o serveis d’empreses que tenen seus o lligams amb paradisos fiscals.   Entenem que els ajuntaments, des del seu àmbit d’actuació local,
  també poden col·laborar a reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat social i fiscal.

  Per aquests motius Guíxols des del Carrer-Entesa proposa els següents acords:

  -Declarar el municipi de Sant Feliu de Guíxols zona lliure de paradisos fiscals. Amb aquesta declaració el govern es compromet fer els passos necessaris per dificultar la contractació d’empreses privades per a la prestació de serveis i obres públiques que tinguin, bé elles o filials o empreses matrius, relacions amb paradisos fiscals. En aquest sentit, s’apunta la possibilitat d’incloure en els precs de condicions el requeriment d’un informe de responsabilitat fiscal.
  -Col·laborar amb la resta de municipis que s’hagin declarats lliures de paradisos fiscals, així com amb la Plataforma per una Fiscalitat Justa, de cares a establir bones pràctiques.


  GdC demana acció local contra la suspensió de la Llei de Pobresa Energètica

  10/05/2016

  Davant el recurs amb suspensió cautelar presentat pel govern en funcions del PP i acceptat pel Tribunal Constitucional, contra la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la formació Guíxols des del Carrer insta al govern municipal de TSF, ERC i PSC perquè eludeixi qualsevol impugnació a la norma i treballi amb valentia en favor de les persones més necessitades.

  Guíxols des del Carrer recorda que la Llei 24/2015 és fruit de la ILP impulsada per la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, també amb els vots del PP, i que s’ha mostrat com un eina útil i eficient per garantir el dret a l’habitatge per a les famílies en risc de perdre’l i evitar talls en els subministraments d’aigua, llum i gas en persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

  Per això, portarà al proper Ple municipal una moció per rebutjar enèrgicament l’actitud del govern de l’estat espanyol en allò que fa referència a recórrer davant el Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que la Generalitat impulsa per pal·liar la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge i, al mateix temps, instar el govern català perquè aprovi una partida extraordinàriadestinada a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments i exigir que a les entitats financeres i als grans tenidors d’habitatge se’ls segueixi aplicant els mecanismes i els criteris que estableix la Llei 24/2015.

  Finalment, i en l’àmbit local, Guíxols des del Carrer demanarà al govern de la ciutat que activi de manera immediata mesures d’urgència per cobrir el buit dels articles impugnats, mentre la Generalitat no impulsi els instruments adients per a substituir-los. La formació també li recorda a l’equip de govern que aviat es complirà un any de les últimes eleccions municipals i que a data d’avui, i a banda de grans intencions, encara no ha concretat res en matèria d’habitatge social en el nostre municipi.


  L’oposició d’esquerres vol clàusules socials als contractes públics

  28/04/2016

  Els grups municipals Guíxols des del Carrer-Entesa, MES i CUP-Poble Actiu, tots tres a l’oposició, han elaborat conjuntament un document que, sota el nom de “Protocol per a la inclusió de clàusules socials a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols”, vol incentivar la introducció d’aspectes socials, ètics i mediambientals en els contractes que faci l’Ajuntament.

  GdC, MES i CUP entenen, en conseqüència, que mitjançant la contractació pública el consistori pot vetllar també per dur a terme diversos objectius polítics, com ara la inserció de persones en situació d’exclusió social, l’estabilitat laboral, la igualtat efectiva entre dones i homes, el respecte al medi ambient o la seguretat i la salut laboral; qüestions perfectament compatibles, des de la vessant institucional, amb els plecs de les condicions econòmiques que es puguin licitar. El document contempla la reserva de certs contractes a favor de centres especials d’inserció o d’entitats de treball protegit que desenvolupen una funció social proporcionant ocupació a persones en situació de vulnerabilitat.

  La proposta inclou el seguiment, la comprovació i el control del compliment efectiu de les clàusules que es decideixin aplicar en cada contractació i, que en funció de l’evolució i els resultats obtinguts, es puguin articular mecanismes per efectuar les addicions o modificacions que es considerin convenients.

  D’una altra banda, es planteja la constitució d’una Taula de la Contractació Responsable formada per un representant de cadascun dels grups municipals i de les entitats locals del tercer sector. La Taula es reuniria com a mínim un cop l’any per valorar les contractacions realitzades i elaborar un informe anual detallat de l’any anterior sobre el grau d’aplicació de les bones pràctiques recollides en el protocol.


  El nou enfoc del Guíxols Arena i el Thyssen esperona GdC i MES

  13/04/2016
  Els partits d’esquerres a l’oposició de Sant Feliu, MES i GdC, critiquen un cop més que s’han assabentat per mitjà de la premsa dels replantejaments de dos projectes de la nostra ciutat: el Guíxols Arena i el Thyssen.
  MES alerta del perill de no tenir el Guíxols Arena a l’estiu
  Pel que fa al Guíxols Arena, MES fa esment que el govern va presentar el proper festival de la Porta Ferrada sense  cap espectacle programat en aquest espai, i “davant la polèmica que hi ha hagut per aquest motiu, el govern es compromet a tenir-lo enllestit pel concert d’Estopa el 9 d’agost”, i així “l’oblit o l’error de no haver-hi inclòs cap programació enguany queda esmenat”, citant que estaran alerta per veure si es compleix aquest compromís.
  També demanen “molta cura” amb el trasllat de les actuacions de l’Espai Port al Guíxols Arena. “Ens consta que hi ha un bon nombre d’entrades numerades venudes a l’Espai Port i aquesta és una qüestió que, de no fer-se amb la màxima professionalitat, pot posar en qüestió el prestigi del nostre Festival”, afirma MES.
  També demanen que es “garanteixi una programació com es venia fent fins ara any rere any, i que no quedi condicionada per l’obra”. Des de MES pensen que “el govern ha de garantir que els terminis d’execució de l’obra facin que el concert es pugui dur a terme amb normalitat”.
  Pel que fa al projecte Guíxols Arena, MES considera “decebedor que amb tot un any d’estudis les modificacions fonamentalment es centrin en el tancament i en el tipus de superfície, que fan doblar el pressupost”, citant com a resultat del replantejament l'”endarreriment, encariment i el perill d’un any sense actuacions”.
  El replantejament del Thyssen, “maldestre”
  L’altre projecte criticat és el futur Museu Thyssen. Per MES, que es substitueixi la realitat d’un projecte executiu (redactat, aprovat i pagat) per la “promesa o idea” de contractació d’un estudi previ o avantprojecte és “una mala notícia” ja que “significa
  tornar deu anys enrere en el projecte i situar-lo en el mateix estat d’evolució que es trobava quan es plantejava fer-lo a l’Hospital Municipal” i esmenta el fet que “sistemàticament el govern ha aturat tots els projectes que ha trobat fets i n’ha fet un replantejament que porta la ciutat a unes vies mortes insostenibles” i cita exemples com ara els treballs de l’aparcament i
  remodelació del passeig del mar i el projecte de l’institut Sant Elm o l’Asil Surís dels que, “un cop compromesos replantejaments mai més se n’ ha sabut res”.
  MES també es sent decebut perquè l’Ajuntament ha reconegut que no ha aconseguit ajudes ni de la Generalitat, ni
  de l’Estat Espanyol, ni la Diputació de Girona i que serà l’Ajuntament qui pagarà tot el projecte Thyssen. “Una altra
  pèssima notícia per a la ciutat i un altre replantejament maldestre de l’equip de govern”, que, segons avança la premsa comarcal portarà un desviament de la carretera de Tossa, per obtenir més espai a l’entorn del monestir. Un desviament que “no serà fàcil ni barat”, segons alerta MES.
  Guíxols des del Carrer recorda les nombroses obres anunciades pel govern i que no es materialitzen
  Per la seva banda, Guíxols des del Carrer es mostren “sorpresos” per l’anunci del govern d’invertir 5 milions d’euros en el projecte Thyssen.   Segons s’ha publicat, 3 d’aquests milions sortirien de l’herència dels germans Anllò i els altres 2 dels propis recursos municipals.

  Guíxols des del Carrer – Entesa recorda que fa menys de 6 mesos que el mateix equip de govern anunciava, “a tot volum”, que el llegat dels Anlló “començava a reviure i que els diners de l’herència es destinarien, majoritàriament, al projecte de l’Asil Surís, que sembla que ha passat a un segon pla”.
  La  formació d’esquerres tampoc comparteix els constants replantejaments,” anades i vingudes”, que fa l’equip de govern en seus projectes i que “sovint s’acaben anunciant com a grans obres, algunes d’elles faraòniques com és aquest últim projecte de 5 milions d’euros, però que a l’hora de la veritat no es veuen materialitzades”. Per altra banda, Guíxols des del Carrer – Entesa recorda que avui la ciutat té “zero euros invertits en habitatge social, que encara no s’ha pressupostat ni un cèntim d’euro pel nou IES Sant Elm, que les necessitats assistencials són una realitat que cal cobrir en la seva totalitat, que la ciutat manté obertes nombroses obres pendents de millora dels seus carrers, places i parcs i que, finalment, el problema de l’aparcament continua ben latent”.
  En aquest sentit, GdC es pregunta “quants d’aquests projectes pendents es podrien materialitzar amb una part d’aquests 5 milions d’euros que acabaran invertits en una col·lecció d’art que sempre serà privada”.

  El govern vota en contra mocions socials i sobre transport sanitari en el darrer Ple

  04/04/2016

  Els grups municipals CUP, MES i GdC van presentar en l’últim Ple una moció a favor de la  inclusió de clàusules de caràcter social, referides a l’àmbit laboral, en aquelles empreses concessionàries de serveis o treballs municipals. El text, en la seva part resolutiva, plantejava un acord de mínims en el qual l’Ajuntament es comprometia a estudiar, en el marc d’una comissió de treball, la incorporació de clàusules socials en matèria d’estabilitat laboral en aquells contractes públics que fes amb empreses concessionàries per a la realització de serveis o treballs per compte del consistori.
  El  govern va votar en contra de la moció, fet previsible, i va donar pocs arguments, titllant fins i tot de “frívola” la moció. El portaveu del govern va mostrar en aquest punt una agressivitat “fora del normal”, o almenys així opina Guíxols des del Carrer, un dels grups que van presentar la moció. El seu regidor, Jordi Lloveras, davant l’intent de descrèdit per part del govern, va anunciar que en el proper ple presentaran una altra moció, referida igualment a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter
  social, però aquesta vegada enteses en el seu conjunt.
  En el mateix ple, a la moció següent, es demanava la revisió del nou model comarcal de transport sanitari, i el portaveu del govern Jordi Vilà (ERC), abans d’anunciar el vot negatiu del govern, va dir que “hi ha  vida política més enllà de la demagògia esquerranosa” malgrat que el seu partit, el mateix dia i en el Parlament de Catalunya, acceptava la mateixa proposta de CSQP per revisar la implantació d’aquest nou model, però al conjunt del Baix Empordà, fet que farà que a la majoria de municipis de la nostra comarca es pugui replantejar la implantació d’aquest mou model en funció d’un informe que elabori la Generalitat conjuntament amb els municipis afectats,  no així Sant Feliu de Guíxols, ja que el govern no va aprovar aquesta moció.

  “En tot cas,  si al final el model es millora,  haurem de reconèixer que no haurà estat per la reivindicació i l’empenta del nostre municipi, en aquest cas, més conservador que no pas esquerranós”, segons opinió de GdC.


  Guíxols des del Carrer defensa la municipalització dels serveis funeraris

  15/03/2016

  Guíxols des del Carrer ha emès una nota en què alerta que el preu mig d’un enterrament, a la nostra ciutat, amb  tots els serveis inclosos, se situa al voltant dels 5.000 euros, una quantitat “desorbitada tenint en compte que es tracta d’un servei absolutament necessari tard o d’hora”.
  La formació d’esquerres evidencia que els més perjudicats, “tot i que es moren persones de totes les edats i condicions”, són la gent jubilada, “que no solen tenir estalviada aquesta quantitat de diners, amb la qual cosa el problema es trasllada després als familiars, molts d’ells en situació també precària o d’atur”, alerta GdC.
  Per això, i davant l’anunci fet pel govern de la ciutat (TSF, ERC i PSC) que el nou plec de condicions i clàusules del contracte del cementeri municipal estarà enllestit en un parell de mesos, la  formació encapçala per l’edil Jordi Lloveras demanarà que l’Ajuntament faci un estudi acurat per valorar quina fórmula de gestió és la més adient per garantir que la ciutadania pugui disposar d’uns serveis funeraris de qualitat i a preus assequibles. Aquest estudi seria previ a la necessària avaluació de quins serveis es podrien municipalitzar i evitar d’aquesta manera els alts costos que actualment ha creat la concessió del servei a una empresa privada.
  Guíxols des del Carrer-Entesa defensa que municipalitzar el servei seria una possible solució a l’hora de fer front a aquests preus desorbitats. De fet el regidor Jordi Lloveras ja ho va plantejar temps enrere en el ple on l’equip de govern va anunciar la renúncia de l’actual empresa adjudicatària, i recorda que la municipalització de tots o d’una part dels serveis funeraris, ja s’està duent a terme en municipis i ciutats tan diverses com Camprodon, Reus, Terrassa o Madrid.


  GdC s’adhereix a una campanya a favor de la igualtat entre gèneres

  08/03/2016

   

  Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, Guíxols des del Carrer (GdC) s’ha adherit a la campanya “La seva austeritat, la vostra desigualtat”, que vol servir, al marge de denunciar que no hi ha igualtat real entre homes i dones,per reclamar un treball digne i un salari just també per a les dones. Avui, a Catalunya, les dones cobren (segons dades oficials de 2015) uns salaris inferiors de mitjana un 24,8% als dels homes; d’aquesta manera, i mentre que el salari mig dels homes és de 27.836€/any, el de les dones és de 20.931€. D’acord amb aquestes dades, es podria dir que les dones treballen 79 dies a l’any de forma gratuïta i que deixen de rebre entre 6.000 i 9.000€ cada any, en funció del lloc i la categoria laboral, per fer la mateixa feina que fa un home.

  En el seu comunicat, GdC alerta que, mentre la taxa d’atur masculí minva lleugerament, la taxa d’atur per a les dones continua augmentant i que la majoria de les persones aturades de llarga durada són dones. En l’àmbit laboral, les dones continuen tenint moltes dificultats per fer visible l’assetjament per raó de sexe, i els pressupostos públics que es dediquen a les polítiques d’igualtat són, per efecte de l’austeritat i les retallades, cada vegada menors i es demostren insuficients.

  Per això, i a més de participar per les xarxes socials de la campanya “La seva austeritat, la vostra desigualtat”, Guíxols des del Carrer presentarà una moció en el proper Ple per reclamar polítiques d’equitat en l’acció institucional i per manifestar el compromís del consistori amb l’igualtat de gènere, també en matèria salarial, i la lluita contra totes les formes de discriminació per raó de sexe que es puguin donar en el municipi.

  Guíxols des del Carrer crida a les seves persones adherides, simpatitzants i a tothom en general a participar en els actes que es fan a Sant Feliu de Guíxols amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

   


  GdC i MES insinuen que l’alcalde Motas coarta la llibertat d’expressió

  29/02/2016

  El darrer ple de l’ajuntament va estar molt marcat per una actitud contradictòria del govern respecte a la llibertat d’expressió. Això és el que denuncien els grups d’esquerres de l’oposició.

  Guíxols des del Carrer (GdC), per exemple,  preveu que “la pluralitat i llibertat d’expressió hi serà nomes quan el govern vulgui”. El grup havia presentat una moció  sobre el dret de participació en els òrgans i mitjans d’informació i comunicació de titularitat pública, que va ser rebutjada pels vots contraris de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC). En la moció es demanava,
  entre altres coses, poder tenir veu a l’emissora pública local, un dret previst en la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya des de l’any 2005 i que, a la nostra ciutat, també està previst en el ROM des de temps de l’alcalde Miquel Lobato (CiU). Un text legal “de compliment obligatori” segons el Butlletí Oficial de la Província de 18 de març de 2005. Per tant, per GdC, la negativa és una violació flagrant de la pròpia normativa, que aquest grup seguirà defensant “a peu i a cavall” ja que “és un dret que no depèn de l’alcalde de torn sinó que és inherent a les normes que marca la democràcia”.

  Guíxols des del Carrer (GdC)  també retreu a l’alcalde Carles Motas (TSF) el fet d’haver amenaçat de desallotjar la sala quan algunes persones del públic van aplaudir una intervenció de la regidora de la CUP, crítica a la qual MES també s’apunta. L’actitud de Motas ha merescut que GdC pensi que “és només ell qui marca els límits d’un dret democràtic com és la llibertat d’expressió”.

  MES també critica els “tics” de l’actual alcalde i qualifica el govern d'”agre i rabiüt”. Comença pel comentari fet per Motas a l’exalcalde  Joan Alfons Albó, en el moment que aquest anunciava que deixava la política: “vostè ha significat un repte enorme en la meva carrera política”.  Un comentari qualificat d'”angoixant” per part de MES, que qualifica l’alcalde de “cínic”.

  MES creu que Motas “abusa de l’últim torn d’intervenció” i “evita el debat” utilitzant unes formes “de república populista” per tal de justificar, “amb poc èxit”, que ha estat incapaç amb nou mesos de complir amb els emprenedors que es van acollir a les subvencions del Barri del Puig.

  MES opina sobre el contracte de neteja i escombraries

  Un altre dels aspectes que MES critica és la pròrroga del contracte de neteja i escombraries de CESPA. “Som del parer que en tots dos contractes calia agilitat i tenir a punt les feines administratives per treure a concurs els dos serveis i han optat per prorrogar les concessions”, malgrat quedar encara set mesos de coll fins la data d’expiració, el dia 30 de setembre. “Si sumem els nou mesos que portem d’aquesta legislatura, en total el govern haurà disposat de setze mesos per treure a concurs els nous contractes”.
  En el darrer ple es va prorrogar l’actual contracte de CESPA i també la contractació d’una empresa externa per fer el nou redactat del plec de condicions per al nou contracte. MES retreu al govern que s’hagin de pagar empreses externes: “una fugida endavant que constarà molt cara i que vol amagar una evident manca de capacitat”, acaben dient.

   

   

   

   

   


  GdC denuncia l’acomiadament “injust” de la treballadora de Sant Feliu Gent Gran

  22/02/2016

  El recent acomiadament d’una treballadora de la residència geriàtrica Sant Feliu Gent Gran, gestionada per la Fundació Guíxols Surís i amb titularitat pública de l’Ajuntament de la ciutat, és, per Guíxols des del Carrer, “un clar exemple del que no pot tornar a passar” i, per això, la formació exigirà que s’apliquin clàusules de responsabilitat social vinculades a l’estabilitat laboral en tote les empreses amb participació, directa o indirecta, del consistori.
  Guíxols des del Carrer entén que l’administració pública, també la local, “té la responsabilitat d’afavorir la cohesió i la justícia social i que la qualitat de les condicions de treball i l’estabilitat laboral han de ser, en aquest sentit, prioritats polítiques a salvaguardar”.

  Guíxols des del Carrer lamenta que l’equip de govern “no hagi estat a l’alçada de les circumstàncies per evitar que una empresa municipal faci fora a una treballadora” aplicant l’última reforma laboral, concretament en la modificació de l’article 52.d que justifica l’acomiadament a partir de l’acumulació del 20% bimensual de la jornada de faltes d’assistència, malgrat que aquestes tinguin justificant mèdic. Aquest articulat, com altres de l’última reforma laboral que va aprovar el PP, no només han estat objecte de controvèrsia per part del Tribunal Suprem, sinó que els recents acords marc de negociació col·lectiva conviden a les respectives comissions paritàries a la seva no aplicació; de fet, totes les forces polítiques, exceptuant lògicament el PP, han adquirit compromisos electorals que van en el sentit de derogar la reforma laboral.

  En aquest escenari, doncs, Guíxols des del Carrer critica que s’hagi produït un acomidament improcedent en una empresa municipal i, per això, portarà a debat en el proper Ple que a totes les empreses amb participació municipal, sigui aquesta directa o indirecta, s’apliquin clàusules de responsabilitat social relatives a matèries vinculades a les condicions laborals. “L’acomiadament ha de tenir sempre una entitat i un abast prou important com per ser acceptat, atès, bàsicament, les greus conseqüències que per a les persones se’n deriven”, acaben dient.


  “Guíxols des del Carrer” proposarà l’elaboració d’un pla de transparència

  26/01/2016

  Segons un estudi fet entre les ciutats de més de 20.000 habitants i les capitals de comarca  publicat el desembre, Sant Feliu de Guíxols figura entre  els municipis menys transparents de  Catalunya. La llista de puntuacions determina que Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat són els més transparents dels 86 analitzats amb 12,5 punts, mentre que entre els municipis
  gironins que treuen més mala nota  hi ha Puigcerdà (0,5), Salt i Sant Feliu de Guíxols (1,5), a part  de La Bisbal d’Empordà amb (0) punts.
  La Llei Catalana 19/2014 de la Transparència, accés a la informació i bon govern fixa com a data  d’entrada de la mateixa el passat 1 de gener. A partir d’aquesta data les empreses públiques, els partits polítics i l’administració han de disposar del Portal de la Transparència, és a dir, una eina en forma de plataforma a internet que faciliti a la ciutadania informació sobre dades i contingut respecte de l’organització, del  funcionament, de la presa de decisions i de la gestió dels recursos públics.

  Guíxols des del Carrer-Entesa creu que el Portal de la Transparència que ha estrenat fa pocs dies l’equip de govern té mancances que cal corregir, tant en la manca d’informació publicada-  el grup d’esquerres creu que “no està penjat tot allò que hauria de ser-hi”- com en la navegació, enrevessada i poc manejable que actualment fa servir. GdC diu que “caldria fer-hi les millores tècniques adients perquè el Portal es presenti de forma més clara i assertiva i amb una navegació més lògica i assequible”.
  Al mateix temps, la formació GdC-Entesa recorda que el Portal de la Transparència no és l’única mesura que incorpora la llei de transparència i, en aquest sentit, apunta la necessitat de crear un Registre de Grups d’Interès de Sant Feliu de Guíxols, on s’inscriguin totes les persones, empreses, entitats i organitzacions que, treballant per compte propi, participin en l’elaboració i
  l’aplicació de les polítiques, els serveis i les obres municipals.
  Un altre dels aspectes que desenvolupa la llei de transparència a nivell municipal, i  del que no disposa actualment l’Ajuntament de la ciutat són les Cartes de Serveis, és a dir, documents públics que recullin informació puntual i actualitzada de cadascun dels serveis que ofereix l’Ajuntament.

  Per tot plegat, Guíxols des del Carrer-E proposarà en el Ple de dijous vinent l’elaboració d’un Pla Estratègic de Transparència que inclogui totes aquestes i altres qüestions, com per exemple el principi de “govern obert”, i que al mateix temps s’hauran de complementar amb l’establiment d’un sistema d’avaluació permanent.


  Els pressupostos 2016 no convencen Guíxols des del Carrer

  23/12/2015

  Ahir a la nit es va celebrar el debat extraordinari dels pressupostos municipals i Guíxols des del Carrer ha estat el primer partit a reaccionar per mitjà de la premsa. La formació d’esquerres va presentar 21 esmenes, dividides en tres blocs. El primer, referent a les bases d’execució del pressupost i mesures de transparència, el segon referent a l’increment en les retribucions dels càrrecs electes i el tercer en al·lusió a les prioritats polítiques que hauria d’incorporar, segons GdC, l’estat de les depeses. Abans de començar el debat, el regidor de la formació, Jordi Lloveras, va criticar l’actitud del govern, que només ha donat quatre dies de marge a l’oposició entre la recepció de tota la documentació i la celebració del ple extraordinari.

  Pel que fa a les 21 esmenes presentades, les més significatives fan referència a endegar un procés de pressupostos participatius per prendre decisions consensuades entre ciutadans i ajuntament; la dotació d’un fons de contingència per a atendre necessitats socials, rebaixant la retribució bruta del tinent alcalde Muñoz i la limitació de les assignacions per assistència Consells de Govern; la dedicació exclusiva de l’alcalde amb el mateix sou; la supressió de les retribucions per assistència a les meses de contractació; la dotació d’un fons per a dinamitzar la xarxa local solidària; la reclamació a la Generalitat de la cessió dels immobles no venuts de l’herència Anlló per gestionar-los directament; l’ampliació de les partides referents a la creació de zones marines per al bioconeixement a l’entorn de Port Salvi; l’impuls econòmic a la dinamització del Punt d’Informació Juvenil i del Museu de la Ciutat i l’adequació de la Via Ferrada a persones amb discapacitats físiques.

  Al final, cap de les esmenes va ser acceptada, la gran majoria ni tan sols va ser contestada.  Els pressupostos es van aprovar amb el vots favorables de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC) i els vots en contra de tota l’oposició (CiU, GdC, MES i CUP). I pel que fa a les intervencions, GdC troba “fora de lloc i de to” la intervenció final de l’Alcalde.

  El pressupost de Sant Feliu de Guíxols per l’any 2016 ascendeix a un total de 26.774.890 euros. Dels ingressos la partida més important és la dels impostos directes, 13.948.853 € i després les transferències estatals, 5.981.961 €. En el capítol de despeses, les partides més grans són les de personal, amb 8.843.566 € (dels quals el 4,39% correspon a retribucions de càrrecs polítics), la de béns corrents i serveis amb 7.487.389 €, la recollida d’escombraries de 4.192.508 € i les inversions en urbanisme que són de 2.316.942 €.


  Comunicat conjunt de CUP i GdC referent al debat dels pressupostos

  24/12/2015

  Elena Delgado i Jordi Lloveras, regidors respectivament dels grups municipals Candidatura Unitat Popular (CUP) i Guíxols des del Carrer-Entesa (GdC) volem manifestar la nostra perplexitat per les valoracions del senyor alcalde en relació als vots contraris de les nostres formacions en el debat dels pressupostos 2016. Manifestacions com “Votar en contra dels pressupostos és votar en contra les despeses en emergències socials” o “esteu votant en contra les ajudes a serveis d’aliments” o “votar en contra dels pressupostos és votar en contra d’atendre les necessitats educatives especials, i també, és votar en contra de les inversions en el barri de Vilartagues” demostren, al marge d’una preocupant altivesa i un greu desdeny, un cert tic autoritari i  falta de cintura política. La intel·ligència política es tempera bregant amb les tensions insuperables de la pròpia política, malgrat que alguns, per més anys que hi portin, sembla que no ho acaben d’entendre.
  Senyor Alcalde, ha perdut la perspectiva i confon uns pressupostos on hi ha caritat amb uns de socials. Uns pressupostos socials són aquells que milloren les condicions de vida de la gent més desafavorida i no aquells que donen caritat mentre es continua gastant en despeses ostentoses com el Thyssen o la Porta Ferrada. Si li sembla posem els pressupostos a la participació ciutadana, a veure què decideix la gent. Segur que li donen una lliçó de què són uns pressupostos socials, perquè la gent sí que escollirà tot allò que millori les seves vides.
  Per tot plegat, des de GdC i la CUP volem manifestar alguns motius (només alguns perquè sinó l’exposició seria excessivament llarga) que ens van portar a emetre el nostre vot negatiu.
  -Perquè és una falta de transparència i consideració lliurar tota la documentació de l’expedient quatre dies abans de la votació (inclosos dissabte i diumenge), no donant temps per un examen exhaustiu dels mateixos, ni tan sols l’oportunitat de convocar una assemblea per part de la CUP.
  -Perquè pensem que no ens mereixem l’arrogància amb la què l’equip de govern va portar la sessió (per posar un exemple, no es van dignar contestar ni una de les moltes preguntes que se li van fer des de GdC, simplement es van limitar a repetir el discurs genèric).
  -Perquè no compartim l’opinió manifestada que una retribució anual de 30.600 euros no és una retribució digna per un càrrec públic (malgrat que la realitat ens demostra que aquest és un salari que està molt per sobre de la mitjana dels salaris dels treballadors i les treballadores -deu que per aquests sí que és digne-).
  -Perquè no compartim que regidors de govern sense dedicació (és a dir, que tenen una feina remunerada fora de l’Ajuntament) ingressin cada mes entre 1400 i 1900 euros en concepte d’indemnitzacions per assistir a reunions dels òrgans de direcció (per a nosaltres, aquest muntant no és una indemnització sinó un sobresou).
  -Perquè no hi ha el més mínim compromís en tot el projecte pressupostari, per petit que aquest sigui, d’avançar cap a un model de pressupost participatiu (malgrat que alguns, durant la campanya electoral, s’omplien la boca parlant de fomentar la participació ciutadana).
  -Perquè, lògicament, en la discussió ideològica del pressupost, no compartim el repartiment que s’han fet en certes partides pressupostàries, algunes a la baixa, d’altres a l’alça, però totes argumentades per part de Guíxols des del Carrer (malgrat que cap d’elles va obtenir resposta en el debat).
  Per acabar, i davant l’afirmació del senyor alcalde dient que “ens avança per l’esquerra” dir-li, només, que ser d’esquerres és alguna cosa més que signar amb un bon vestit uns pressupostos suposadament socials (el temps dirà i estarem atents a que això sigui així). Ser d’esquerres és un sentiment, és una manera de fer i entendre la vida. Ser d’esquerres vol dir defensar la lluita de classes. Vol dir mobilitzar-se, solidaritzar-se, vol dir també indignar-se davant l’exclusió social. Ser d’esquerres vol dir comprometre’s a potenciar valors col·lectius en oposició a valoracions netament individuals. No se’ns enfadi, senyor Alcalde, però nosaltres a vostè, més que tot això, el veiem com un defensor de l’ordre social establert, tradicional i conservador. Fins a reveure.


  Aquest lloc web utilitza cookies per tal que tinguis la millor experiència d'usuari. Si segueixes navegant estàs donant el teu consentiment per a l' acceptació de les esmentades cookies i l' acceptació de la nostra política de cookies, clica l'enllaç par a més informació.plugin cookies

  ACEPTAR
  Aviso de cookies